-маг. "Алтын Визаж" ул. Сатпаева 10


  • -маг. "Алтын Визаж" ул.Кенесары 69, ЖК Каминный
    • -маг. "Алтын Визаж" ЖК Лесная поляна 18